Ո՞վ է 21-րդ դարի մարդը

Standard

lllearner

Դժվար է չհամաձայնվել այն փաստի հետ, որ 21 – րդ դարում ապրելու, սովորելու և աշխատելու ձևերն ու եղանակները հիմնովին փոփոխության են ենթարկվել: Ներկայիս տեղեկատվական դարաշրջանի առանցքային օղակն են կազմում այն  անհատները, ովքեր կարող են քննադատաբար մտածել, աշխատանքային և կենսական խնդիրների լուծման տարբեր մոտեցումներ զարգացնել և կյանքում ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշում պահպանել: Տվյալ համատեքստում կրթության և կրթվածության ավանդական սահմանումները կորցնում են իրենց երբեմնի նշանակությունը և վերասահմանման կարիք են զգում: Այսպես՝ կրթված մարդն այսօր ոչ միայն ավանդական իմաստով կրթություն ստացած անհատն է, այլև նա, ով գրագետ է, ունի թվաբանական, տեղեկատվական և  կառավարման հմտություններ, կարող է հետևել արդի հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ակտիվ զարգացումներին և օգտնվել դրանցից: Նա, ով  կառուցում է իր աշխատանքային կարիերան՝ գիտակցելով  ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառելու անհրաժեշտությունը. նա, ով իրազեկ է, որ ինքնակրթությունն ու զարգացումը  շարունակական առաջընթացի անբաժան մասն են:

Ներկայիս համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի, աշխատաշուկաների անկայունության և աշխատանքային միգրացիայի արդյունքում առաջացած խնդիրները նոր մարտահրավերներ են նետում 21-րդ դարի մարդուն՝ պահանջելով նրանից շարունակական և անընդհատ վերապատրաստում և ուսումնառություն ողջ կյանքի ընթացքում կամ ցկյանս ուսումնառություն: Ելնելով տնտեսական, սոցիալական և անձնական կարիքներից՝ նա պետք է կարողանա և՛ իր գիտելիքներն ու հմտությունները ծառայեցնել աշխատաշուկայի պահանջներին, և՛ պատրաստ լինի տարբեր իրավիճակներում ծագած խնդիրներին արդյունավետ լուծում տալ: Այս համատեքտսում  ցկյանս ուսումնառության  համակարգի առկայությունը պարզապես ահրաժեշտ է որպես ուղղորդիչ գործառույթ, որը կօգնի 21-րդ դարի մարդուն տեղեկատվական բազմազանության մեջ ընտրելու կյանքի իր պահանջներին համապատասխանող հմտությունների և կարողությունների զարգացման լավագույն միջոցներն ու եղանակները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s